Monday, November 28, 2022 – 2152Z

Avatar photo
  • November 28, 2022

.#RSAF ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ SAAB 2000 AEW&C activity
(7103B8 | 6002) t.co/xrJTzkAaf2